Udržateľnosť

Spoločenská zodpovednosť

NÁŠ ZÁVÄZOK

Staráme sa o stromy

V súlade s našou hlbokou vierou v dôležitosť zodpovedného konania voči životnému prostrediu sa zúčastňujeme na globálnom projekte zalesňovania s názvom Tree-Nation.

Tento konkrétny záväzok odráža naše odhodlanie riešiť výzvy súvisiace so zmenou klímy. Prostredníctvom našej účasti v programe sme sa rozhodli investovať do ambiciózneho cieľa vysádzať stromy po celom svete. Tento záväzok presahuje rámec jednoduchej kompenzácie emisií uhlíka, ale premieta sa do autentickej akcie opätovného zalesňovania, ktorá pomáha obnoviť a zachovať globálne lesné ekosystémy.

Prostredníctvom tohto virtuálneho lesa ponúkame našim zákazníkom možnosť individuálneho spojenia s každým vybraným a vysadeným stromom. Prostredníctvom pravidelných fotografií budete môcť pozorne sledovať cestu rastu každého stromu a ponoriť sa do fascinujúcich fáz jeho vývoja.