Vrátenie Tovaru

Scracchio vám dáva možnosť vrátiť objednaný produkt, ak nespĺňa vaše očakávania a máte 14 dní na to, aby ste mohli vrátiť tovar bez akýchkoľvek komplikácií alebo sankcií.


Pozorne si prečítajte Podmienky vrátenia produktu a vyplňte nasledujúci formulár, aby ste dostali formulár na vrátenie produktu. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo ďalších informácií je k dispozícii zákaznícka podpora na čísle 080.3141574.


Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poskytneme potrebné informácie, aby ste mohli tovar vymeniť alebo vrátiť s úplným pokojom, spokojnosť zákazníka je pre nás vždy na prvom mieste.


Formulár žiadosti o vrátenie

Enter your first name
Enter your last name
Enter your email address
Reason for return

I declare that I have read and understood the Privacy and Cookies Policy .

Podmienky vrátenia produktu


V súlade s legislatívnou vyhláškou z 21. februára 2014, č.21, právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje na všetky nákupy uskutočnené na webovej stránke www.scracchio.com a subjekty, ktoré z toho môžu mať prospech, sú tie, ktoré na základe Spotrebiteľského kódexu čl. 3 ods. 1 písm. a) sú definovaní ako spotrebitelia.


Zákazník/spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu a odchylne od toho, čo ustanovujú aktuálne predpisy týkajúce sa zasielania doporučeného listu s doručenkou na oznámenie o vrátení, je stačí vyplniť formulár „osobitný formulár na vrátenie tovaru.


Keď spoločnosť obdrží formulár na vrátenie tovaru, pošle e-mail s oprávnením na vrátenie tovaru a súvisiacimi pokynmi, od tohto momentu môžete zveriť balík s produktmi na vrátenie vášmu dôveryhodnému kuriérovi.


Pre správne dodržanie vrátenia tovaru je nevyhnutné pod hrozbou straty práva na vrátenie mať na pamäti nasledovné:• Tovar musí byť vrátený kompletný, neporušený a nepoškodený a zabalený v pôvodnom obale;
• Čiastočné vrátenie tej istej objednávky nie je povolené, z tohto dôvodu musia byť všetky objednané a prijaté produkty vrátené;
• Vrátené produkty, ktoré sú súčasťou jednej objednávky, musia byť zaslané v jednej zásielke a iné formy vrátenia tovaru nie sú povolené; Náklady súvisiace s odoslaním vráteného tovaru budú na vašu výhradnú zodpovednosť, rovnako ako zodpovednosť za tovar v prípade straty alebo poškodenia produktov počas prepravy;
• Právo na odstúpenie od zmluvy je vyhradené výlučne fyzickým osobám definovaným ako „spotrebitelia“ a nákupy uskutočnené predajcami alebo ľuďmi nakupujúcimi za účelom ďalšieho predaja sú vylúčené;
• Neakceptujeme vrátenie použitých alebo poškodených produktov, ak bude tovar prijatý v tomto stave, bude sprístupnený zákazníkovi;

Vrátenie tovaru zakúpeného zákazníkom sa musí uskutočniť na nasledujúcej adrese a nie na iných adresách ako: Unibrands Retail Italia srl ​​​​- Kancelária vracania a vrátenia peňazí - Via del Melograno, 24 – 70022 Altamura BA

Po prijatí tovaru na naše sklady okamžite prevezmeme zodpovednosť za spracovanie žiadosti o vrátenie peňazí, ktorá bude po overení súladu s vyššie uvedenými podmienkami vystavená najneskôr do 5 dní od prijatia tovaru.


Ak neboli dodržané podmienky vrátenia tovaru, nebudete mať nárok na vrátenie peňazí a tovar vám bude sprístupnený v stave, v akom ste ho dostali.

Tovar si budete môcť vyzdvihnúť na svoje náklady do 15 dní, potom bude tovar zadržaný na zničenie. Zákazník bude mať nárok na vrátenie nielen súm zaplatených za nákup produktov, ale aj nákladov na dopravu, ktoré vznikli v čase nákupu. Jediné náklady, ktoré budete musieť znášať, sú náklady na vrátenie zakúpených produktov podľa čl. 67 ods. 3 Spotrebiteľského zákonníka.


Vrátenie peňazí sa uskutoční výlučne na meno osoby, ktorá uskutočnila nákup prostredníctvom rovnakého platobného systému, ktorý bol použitý na vykonanie objednávky. V prípade akéhokoľvek sporu je možné využiť nástroj alternatívneho riešenia sporov vytvorený Európskou komisiou dostupný na nasledujúcom odkaze.